Hoe Centro Felix Varela het Cubaanse klimaatplan in praktijk brengt

Cuba, een eiland in de Caraïben, is meer dan andere landen blootgesteld aan de effecten van klimaatverandering. De Cubaanse staat heeft dat goed begrepen en voert een sterk klimaatbeleid met een ambitieus actieplan voor de volgende 100 jaar. Centro Felix Varela, een partner van Viva Salud en Cubanismo.be, neemt actief deel aan het plan.

Een ambitieus klimaatplan

De Cubaanse staat heeft een strijdplan opgestart tegen de klimaatverandering onder de naam “Tarea Vida”, wat zoveel betekent als “Plan voor het leven”. Dit plan is gebaseerd op onderzoek naar klimaatsveranderingen van de Academie voor Wetenschappen van Cuba in 1991. De resultaten en aanbevelingen van dit grootse project, over de gevaren voor en de kwetsbaarheid van de Cubaanse kusten, heeft geleid tot een plan met strategische acties in 11 domeinen.

Centro Felix Varela is een actieve speler in dit programma. Het centrum heeft als opdracht actiemiddelen te ontwikkelen om Cubanen te sensibiliseren rond de risico’s van klimaatopwarming en hun algemene kennis hierover te verbeteren. Het centrum werkt ook aan een betere participatiegraad van de bevolking in de strijd tegen de klimaatverandering en aan de bewustwording om te besparen op het gebruik van water.

Om het hoofd te bieden aan klimaatverandering en de effecten ervan is milieu-educatie en bewustwording van groot belang. Daarom ontwikkelt Centro Felix Varela educatieve acties gebaseerd op de methode van “Green Mapping”.

 

“Green Mapping”, wat is dat?

Dit is een unieke methode waarbij de bewoners zélf de natuurlijke bronnen in hun leefmilieu in kaart gaan brengen. En dit in de letterlijke zin van het woord! Gewapend met een papieren plan met een legende onderzoeken ze naar hun directe, lokale leefmilieu. Elke site met een ecologische, sociale of culturele waarde correspondeert met een bepaald symbool. De bewoners leren op die manier hun leefomgeving beter kennen, door het detecteren van problemen en door het zoeken naar oplossingen met de lokale overheden.

Concrete voorbeelden: een put met vervuild water, een speelplein dat toe is aan renovatie, de ontdekking van een vergeten maar rijk stukje bos, een gemeenschapscentrum met een aangrenzend terrein dat dienst kan doen als voetbalveld, …

Hun slogan: ‘si mapea con amor, tu barrio sera mejor‘, wat vertaald kan worden als: ‘breng je wijk in kaart met liefde, en je wijk zal verbeteren’. “Green Mapping” in Cuba wordt georganiseerd door een nationaal netwerk en gecoördineerd door Centro Felix Varela.

 

Concrete acties en resultaten

Het netwerk heeft als doel vormingen te organiseren rond klimaatverandering en de de effecten ervan op het dagelijkse leven. Deze vorming heeft geleid tot de ontwikkeling van ecologische risicokaarten, die de gemeenschappen en lokale overheden sensibiliseren en informeren over de kwetsbaarheid van hun leefomgeving.

Een van de grootste bedreigingen in Cuba is de droogte. 71% van het Cubaans grondgebied is onderhevig aan droogte, en 33% daarvan aan gemiddelde tot extreme droogte. De drinkwaterreservoirs in de hoofdstad Havana zijn slechts gevuld tot 19% van hun totale capaciteit.

Centro Felix Varela zorgt voor de verspreiding van informatie bij een breder publiek via audiovisuele middelen, exposities en conferenties. Bovendien hebben ze de hydraulische infrastructuur van verschillende gemeenschappen nagekeken. Deze controle heeft geleid tot concrete aanpassingen. In de gemeente Venezuela bijvoorbeeld, die sterk door droogte wordt geteisterd, hebben ze reservoirs geïnstalleerd en waterfilters verspreid om de toegang tot water te garanderen voor het meest kwetsbare deel van de bevolking. De lokale overheid heeft eveneens de installatie van een waterzuiveringsstation goedgekeurd.

Dankzij deze controle, de verspreiding van kennis, van kaarten en concrete actie, heeft het centrum al de volgende zaken kunnen realiseren:

 • de opleiding van klimaatcoaches;
 • bewustmaking van het belang van recyclage en het rationeel gebruik van water;
 • bewustmaking rond agrarische ecologie;
 • het opstarten van workshops voor het bewaren van voedsel;
 • een halt aan het gebruik van pesticiden;
 • het aanplanten van gewassen die resistent zijn tegen ongunstige klimaatsituaties;
 • het schoonmaken van stranden, rivieren en kusten
 • herbebossing, vooral van de mangroves;
 • het maken van een brochure over cyclonen voor Cubaanse studenten.

Empowerment: samen sterk voor gezondheid

Empowerment. Je vindt er de meest uiteenlopende definities voor. Sommigen verbinden het met zelfvertrouwen of autonomie, anderen met participatie of mobilisatie, nog anderen met bevrijding. Maar weet je wat het meest verbaast? Slechts zelden vind je in die definities een verwijzing naar ‘power’ of macht. Voldoende stof voor analyse.

Het intrigeerde Viva Salud die enkele jaren geleden net de essentie van haar werk beschreven had als ‘empowerment voor het recht op gezondheid’. En dan blijkt dat die terminologie op zijn zachtst gezegd voor interpretatie vatbaar is.

 

Het begrip ‘empowerment’ duikt op in verschillende historische voorbeelden van collectieve, sociale strijd tegen onrechtvaardigheid. Vandaag wordt de term steeds meer gebruikt in een context van individuele verandering, ontdaan van politieke verandering die zo centraal stond in de oorsprong van het begrip.

 

Sommigen twijfelen of het wel zin heeft om de term weer op te eisen in zijn oorspronkelijke betekenis. Wij denken van wel. Ten eerste hebben we een woord nodig dat ‘macht’ in zich draagt. Ten tweede is het ook een manier om het debat over hoe verandering echt gebeurt levendig en scherp te houden.

 

De jarenlange ervaring van Viva Salud met organisaties in haar partnerlanden die empowerment als strategie gebruiken in hun strijd voor het recht op gezondheid was en is nog altijd een zeer rijke bron van inspiratie in de ontwikkeling van haar visie op empowerment en sociale verandering. Het is op basis van die ervaring dat Viva Salud haar visie op empowerment beschrijft in de brochure ‘Empowerment’.

 

In de brochure vind je een synthese van die inzichten, geïllustreerd met voorbeelden uit de praktijk van partners van Viva Salud in Congo, de Filipijnen, Palestina, Latijns-Amerika, Cuba, maar ook boeiende voorbeelden van sociale strijd elders in de wereld.

 

Empowerment gaat in essentie over machtsverhoudingen en het ontwikkelen van strategieën om die te veranderen en alternatieven te formuleren voor een meer sociaal rechtvaardige maatschappij. De brochure bevat concrete ervaringen van hoe de partners van Viva Salud het aanpakken, maar de context waarin de strijd voor sociale rechtvaardigheid plaatsvindt is belangrijk en kan sterk verschillen. Er bestaat dus geen receptenboek voor empowerment. We geven enkele basisingrediënten aan maar iedereen zal de saus op smaak moeten brengen naargelang de lokale omstandigheden.

 

> Download de brochure

Duurzame ontwikkelingssamenwerking: een kwestie van rechten

Als we het hebben over ontwikkelingssamenwerking of internationale solidariteit valt het woord ‘rechten’ ongetwijfeld. Toch zien we in de praktijk nog al te vaak projecten die bepaalde problemen willen verhelpen zonder de oorzaken aan te pakken. Daarom maakten Viva Salud, KIYO en Solidagro samen met Docwerkers een video waarom het rechtenverhaal zo belangrijk is voor een duurzame ontwikkelingssamenwerking. 

De 4 pijlers van het rechtenverhaal

Deze video is gebaseerd op een visietekst van Viva Salud, KIYO en Solidagro. In deze visie beschrijven we de 4 pijlers van de rechtenbenadering die overeenstemmen met de rubrieken van de website. Het gaat om de volgende pijlers:

 • Spreken over rechten in plaats van over noden
 • De rol van de overheid
 • Rechthebbenden als actoren van verandering
 • Een goede analyse als basis

 

5 strategieën om rechten af te dwingen

In deze visietekst stellen we ook 5 strategieën die voor ons essentieel zijn om de rechtenbenadering toe te passen in de sector van ontwikkelingssamenwerking:

 • capaciteitsversterking
 • empowerment
 • directe dienstverlening
 • beleidsbeïnvloeding
 • draagvlakversterking

 

De rechtenbenadering toegepast op de coronacrisis

De coronapandemie is een verhaal van mensenrechten. Door de aanpak van de crisis komen die rechten op verschillende vlakken en plekken in de wereld nog meer onder druk te staan, voor de meest kwetsbare groepen in het bijzonder. Daarom inspireert de rechtenbenadering ons ook in de strijd tegen het coronavirus en de sociale, economische en politieke gevolgen ervan.

 

Als we van de strijd tegen het coronavirus een geslaagde onderneming willen maken, zetten we beter onze mensenrechtenbril op. De mensenrechtenbril helpt ons om de grondoorzaken van ongelijkheid te zien. In plaats van te spreken over de noden van de bevolking, legt de rechtenbenadering de structurele onrechtvaardigheden van de coronacrisis bloot. Hoe kan je bijvoorbeeld de quarantaine- en hygiënemaatregelen naleven als je met zeven personen in een kamer woont? Of wat als je in een vluchtelingenkamp een toilet moet delen met tientallen anderen?

 

Als we een situatie bekijken vanuit een rechtenbenadering zien we ook de actoren die verantwoordelijk zijn om onze rechten te verdedigen, te beschermen en te vervullen. Als we erkennen dat iemand een recht heeft, de rechthebbenden, dan erkennen we ook dat iemand anders een plicht heeft, de plichtsdragers. De coronacrisis heeft aangetoond dat overheden de belangrijkste plichtsdragers zijn. Zij staan garant voor de rechten van de bevolking en kunnen beslissen om tijdelijk fundamentele basisrechten en -vrijheden op te schorten in tijden van crisis.

 

Ten slotte plaatst de rechtenbenadering de bevolking centraal. Het is een benadering die vertrekt vanuit het potentieel van mensen om zichzelf te versterken om hun rechten te vervullen en hun eventuele afhankelijkheid van hulp te overstijgen door zich te organiseren. Burgers worden actoren van verandering in plaats van passieve slachtoffers. In verschillende landen zoals Brazilië, Palestina of Congo bijvoorbeeld gaan jongeren van deur tot deur om hygiënische kits uit te delen in de strijd tegen corona.

 

 

Op vele plekken in de wereld zien we dat burgers het heft in handen nemen en de straat op trekken om van de overheid verandering te vragen zodat hun rechten worden gerespecteerd. Enkel als mensen zich verenigen en opkomen voor hun rechten, kunnen ze deze afdwingen en zijn structurele veranderingen mogelijk.

 

> Ontdek onze visietekst over de rechtenbenadering

Een beweging voor gezondheid bouwen: een handleiding voor (gezondheids)activisten

Viva Salud en de People’s Health Movement (PHM) ontwikkelden samen een interactieve handleiding. Ben je een student, academica/academicus of activist die op zoek is naar inspiratie en best practices van over de hele wereld? Dan zal je vast en zeker veel kunnen leren uit deze handleiding. 

Dit boek is een inspiratiebron voor iedereen die strijdt voor het recht op gezondheid!

De strijd voor het recht op gezondheid en sociale rechtvaardigheid werd doorheen de geschiedenis aangedreven door verschillende sociale bewegingen. Ook vandaag is het belangrijk dat de civiele maatschappij een actieve rol blijft spelen. De gemiddelde levensverwachting stijgt en de gezondheidssituatie verbetert over de hele wereld, maar die verbetering gaat wel veel trager dan verwacht en de ongelijkheden op vlak van gezondheid tussen en binnen landen worden groter. Dit is een situatie die we niet kunnen aanvaarden!

Dit boek is bedoeld als een hulp in de strijd voor het recht op gezondheid, de strijd tegen honger, armoede en ongelijke socio-economische structuren. Chiara Bodini zorgde samen met vrijwilligers van de People’s Health Movement voor de redactie. Het is een handleiding om bewegingsopbouw op landniveau te stimuleren en om bij te dragen aan de creatie en versterking van een globale beweging voor gezondheid. 

Dit boek is niet bedoeld als gids met letterlijk te volgen stappen, maar is eerder een inspiratiebron voor iedereen die strijdt voor het recht op gezondheid. De verhalen in het boek gaan over de opbouw van een gezondheidsbeweging van het volk, dus niet over andere types van mobilisering voor gezondheid. Dat betekent dat we ons vooral concentreren op het engagement van het volk en dat de controle over de acties ook in handen is van het volk. 

Het boek kan gebruikt worden door iedereen die meer wil weten over de strijd voor gezondheid wereldwijd en over de PHM, door activisten die inspiratie zoeken en willen leren uit ervaringen van anderen, door groepen die bezig zijn met capaciteitsversterking, door studenten en door academici die onderzoek voeren naar de civiele maatschappij en engagement voor gezondheid. De handleiding is beschikbaar in het Engels, Frans en Spaans.

Deze handleiding is het beginpunt van een voortdurend proces om bewegingsopbouw in de strijd voor gezondheid te documenteren. Wij lezen graag jouw opmerkingen, reacties en verhalen bij het lezen en gebruiken van dit boek. Laat gerust een berichtje achter op de Facebookpagina van de People’s Health Movement of stuur een e-mail naar movementbuilding@phmovement.org.

Van solidariteitsreis tot solidariteitsactie

Door met je eigen ogen onrecht en mensenrechtenschendingen te zien krijg je vanzelf een diepe drang om in solidariteit te handelen met hen die ze moeten ondergaan, vooral via internationale campagnes gedragen door de sociale bewegingen van de landen in kwestie. Dat kon Viva Salud vaststellen tijdens vele solidariteitsreizen naar haar partnerlanden zoals Palestina.

Solidariteitsreizen: getuige zijn van onrecht

Sinds meerdere jaren organiseert Viva Salud solidariteitsreizen naar Palestina voor leden die al in sociale bewegingen zoals Comac, RedFox, Intal en Geneeskunde voor het Volk actief zijn.

Tijdens deze reizen zijn de deelnemers rechtstreeks getuige van de mensenrechtenschendingen door de Israëlische bezetting tegenover het Palestijnse volk. Ze krijgen de gelegenheid om de context van het Palestijnse verzet tegen de Israëlische kolonisatiepolitiek en de verschillende vormen van repressie tegen de Palestijnse sociale beweging beter te begrijpen. Ze ontmoeten ook actoren op het terrein die strijden voor de bevrijding van hun volk en land.

 

> Bekijk de getuigenis van Comac

 

Best practices uitwisselen en elkaar sterker maken

Het is ook een uitstekende manier om best practices over de strijd in Palestina en België uit te wisselen en elkaar sterker te maken: hoe kunnen we ons beter organiseren en zoveel mogelijk mensen mobiliseren? Welke technieken kunnen we gebruiken om in beeld te komen? Hoe kunnen we de beleidsmakers overhalen om naar onze eisen te luisteren? Hoe blijven we verankerd in onze lokale strijd terwijl we ons toch verbinden met de globale strijd? Hoe kunnen we een duidelijke en concrete impact hebben? Hoe houden we het engagement van onze leden op peil? En hoe kunnen we onze solidariteitscampagnes met het Palestijnse volk hier in België beter aanpakken?

 

Internationale solidariteit met het Palestijnse volk

Verschillende bewegingen waar Viva Salud mee samenwerkt zijn erg actief met internationale solidariteitscampagnes voor het Palestijnse volk en huldigen hetzelfde eenvoudige principe dat de Palestijnen dezelfde rechten hebben als de rest van de mensheid. Samen met de Palestijnse sociale beweging roepen ze op tot geweldloze druk op Israël, tot het land het internationaal recht respecteert en een einde maakt aan de apartheid en de bezetting.

 

De campagne tegen Eurovisie in Israël

In 2018 won de Israëlische zangeres Netta het Eurovisiesongfestival. “Volgend jaar vieren we samen het feest van de diversiteit in Jeruzalem!”, riep ze trots. Die uitspraak, choquerend voor wie de context van de Israëlische kolonisatie in Jeruzalem kent, illustreert de wens van Israël om zijn imago op te poetsen en als een land ‘als alle andere’ gezien te worden. Maar Israël is geen land zoals een ander. Sinds meer dan 70 jaar koloniseert Israël Palestina, onderdrukt het de bevolking en heeft het een systeem van apartheid geïnstalleerd.

Voor de Palestijnse sociale beweging en haar bondgenoten was het moreel en politiek ondenkbaar dat het Eurovisiesongfestival zou doorgaan in Israël. Een internationale boycotcampagne werd gelanceerd.

Er werden heel wat acties gelanceerd in verschillende Europese landen, waaronder een grote actie in België op 14 mei 2019. Activisten installeerden symbolische checkpoints bij de VRT en de RTBF om te protesteren tegen de uitzending van het Eurovisiesongfestival in Israël. Tijdens de actie verkleden activisten zich als Israëlische soldaten en Palestijnse gevangen om de politiek van apartheid en bezetting door de Israëlische staat aan te klagen. “Het positieve imago dat Israël laat zien strookt niet met de werkelijkheid, waarin Israël de Palestijnen al decennialang bezet en militair onderdrukt. Een openbare omroep heeft de plicht zich hier niet medeplichtig aan te maken. Niet deelnemen is een krachtig signaal” – Véronique Coteur, Intal.

Onder de deelnemers aan de actie waren verschillende leden van sociale bewegingen, waarvan sommige deelgenomen hadden aan solidariteitsreizen van Viva Salud naar Palestina. Velen namen deel aan deze campagne om de Palestijnen te ondersteunen in het veranderen van de machtsverhoudingen te veranderen en Israël ertoe te dwingen het humanitair en internationaal recht te respecteren. Voor de Belgische en Europese sociale bewegingen is het ook belangrijk dat onze landen en bedrijven zich niet medeplichtig maken aan deze schendingen door Israël.

Allemaal helden van de zorg

Met de campagne ‘Only Fighters Win’ zet Viva Salud de belangrijke rol van sociale bewegingen in de kijker. De helden van de zorgsector staan niet alleen. Ze krijgen de steun van sociale bewegingen in verschillende sectoren. Allemaal helden van de zorg!

> Download de paper ‘Allemaal helden van de zorg’

 

De coronacrisis raakt iedereen. Toch is de impact niet voor iedereen gelijk. Het coronavirus heeft bestaande ongelijkheden in de samenleving blootgelegd en diept ze verder uit.

 

Gezondheidswerkers, arbeiders en gemarginaliseerde groepen lopen veel meer risico op een besmetting met het coronavirus en om die besmetting met hun leven te bekopen. Het is duidelijk dat onze gezondheidssystemen het recht op gezondheid niet voor iedereen kunnen garanderen.

 

Om de druk op ziekenhuizen en zorgpersoneel te verlagen en de pandemie in te dijken, nemen regeringen ingrijpende maatregelen. Zonder veilige afstand, handhygiëne en mondmaskers zouden meer mensenlevens in gevaar komen en zou de impact van de pandemie veel groter zijn.

 

Maar in sommige landen komen mensenrechten onder druk door die maatregelen. Sommige overheden perken democratische vrijheden voor onbeperkte tijd in en grijpen naar de grote middelen om de quarantainemaatregelen te handhaven.

 

Sociale bewegingen zijn meer dan ooit nodig nu het recht op gezondheid van miljarden mensen in gevaar is.

 

Een aantal overheden gebruikt de coronacrisis ook tegen sociale bewegingen en mensenrechtenverdedigers. Ze sluiten sociale organisaties uit van de besluitvorming, criminaliseren protest, dwarsbomen levensnoodzakelijk humanitair werk en activisten zijn het slachtoffer van politiegeweld.

Nochtans hebben we sociale bewegingen meer dan ooit nodig nu het recht op gezondheid van miljarden mensen in gevaar is. De gevolgen van de coronacrisis zullen nog jarenlang voelbaar zijn en op zeer ongelijke manier in de samenleving verdeeld zijn. Sociale bewegingen spelen een belangrijke rol om erop toe te zien dat de aanpak van de gevolgen sociaal rechtvaardig gebeurt.

 

Als we het recht op gezondheid voor iedereen willen garanderen en in een maatschappij willen leven die er na corona gezonder, ecologischer en sociaal rechtvaardiger uitziet, moeten sociale bewegingen alle ruimte krijgen om hun rol op te nemen. Ze moeten burgers kunnen informeren en mobiliseren, protesteren en solidariteit stimuleren, politieke eisen formuleren en het beleid controleren en bekritiseren.

 

Bovendien kan een gezondheidscrisis die globaal is alleen opgelost worden door internationale samenwerking. Daarom roepen we met deze campagne ook de Belgische overheid op om te blijven investeren in internationale solidariteit. Zo kunnen sociale bewegingen wereldwijd hun strijd voor het recht op gezondheid, een sterke publieke gezondheidszorg en sociale rechtvaardigheid voortzetten. Want alleen zij die ervoor strijden kunnen winnen. Het zijn allemaal helden van de zorg. Only fighters win!

Act for (y)our rights, een concept voor een vormingsweekend in België

Het is door ons samen te mobiliseren dat we voor een echte systeemverandering kunnen zorgen die mens en planeet centraal stelt in plaats van winstbejag. 

Act for (y)our rights is een inspirerende titel voor een vormingsweekend. Overal ter wereld worden mensenrechten nog altijd geschonden. Hoewel essentiële rechten in veel grondwetten over de hele wereld worden erkend, kunnen veel mensen er helaas niet van genieten. Waarom? Het recht op gezondheid, het recht op voedsel of de rechten van het kind worden onder meer bepaald door de omstandigheden waarin we geboren worden, opgroeien, leven, werken en oud worden. Wanneer we die rechten willen garanderen, moeten we in de eerste plaats de verschillende structurele oorzaken aanpakken die aan de basis liggen van mensenrechtenschendingen: slechte arbeidsomstandigheden, sociale netwerken, een onrechtvaardig sociaal-economisch beleid, een onduurzaam landbouwbeleid, ongelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs…

 

Daarvoor hebben we sterke changemakers nodig. De mobilisatie van sociale bewegingen is meer dan noodzakelijk als we onze rechten en die van anderen willen doen gelden.

 

Het is in deze geest dat KIYO, Solidagro en Viva Salud dit vormingsweekend hebben georganiseerd om de kennis en vaardigheden te versterken van individuen en leden van sociale organisaties die zich willen mobiliseren voor verandering.

 

Via getuigenissen over mobiliserende acties in Palestina en België, kennismaking met instrumenten voor mobiliserende acties en campagnes, verwerven de deelnemers een degelijke achtergrondkennis over de mechanismen van sociale onrechtvaardigheid en hoe ze mensenrechten kunnen opeisen in een context waarin de democratische ruimte voor sociale bewegingen en actie stelselmatig krimpt.

 

Het is door ons samen te mobiliseren dat we voor een echte systeemverandering kunnen zorgen die mens en planeet centraal stelt in plaats van winstbejag. 

 

Getuigenis van Staf Vanduffel, deelnemer aan het weekend “Act for (y)our rights” 2019:

“Voordat ik aan deze training deelnam, kende ik Solidagro, Viva Salud en KIYO niet en had ik nog nooit gehoord van “changemakers” of het concept van empowerment. Voor mij was het weekend een echte “informatiebom”. (…) Tijdens de vele workshops van Labo vzw, Tractie en anderen werd veel aandacht besteed aan de persoonlijke inbreng van ideeën en meningen. Tijdens de lezingen leerde ik veel nieuwe en interessante feiten en werd ik me meer bewust van wat het betekent om een mensenrechtenactivist te zijn. Ik heb een beter inzicht gekregen in de manier waarop hulp kan worden geboden en hoe mensen ter plaatse een grote invloed hebben op de verdediging van hun rechten. Het is goed dat er mensen zijn die zich inzetten voor de mensenrechten en niet alleen hun werk doen, maar ook hun passie. Voor mij was dit weekend een zeer informatieve en plezierige ervaring!”

Waarom publieke gezondheidszorg beter is

In een tijd waarin private spelers steeds meer een markt zien in het gezondheidssysteem, is het belangrijk om de publieke gezondheidszorg te verdedigen en promoten. In de paper ‘Waarom publieke gezondheidszorg beter is’ legt Viva Salud uit waarom.

In de paper ‘Waarom publieke gezondheidszorg beter is’ ontdek je:

 • waarom privatisering grotere ongelijkheid veroorzaakt in de toegang tot zorg
 • waarom privatisering vaak duurder is op lange termijn
 • waarom privatisering niet efficiënter is
 • waarom privatisering niet leidt tot beter kwaliteit
 • waarom privatisering leidt tot minder overheidscontrole
 • waarom privatisering leidt tot minder beschikbaarheid van gezondheidswerkers en slechtere arbeidsomstandigheden
 • welk systeem van gezondheidszorg we dan wel willen
 • voorbeelden van succesvolle campagnes van sociale bewegingen

 

> Download de paper 

 

Beter voorkomen dan genezen

Gezondheid is een recht voor iedereen. Alleen een publiek gezondheidssysteem kan zorg voor iedereen garanderen, zonder enig onderscheid. Een privéspeler zal altijd maximale winst zoeken en voorrang geven aan patiënten die de meeste financiële middelen hebben.

 

Gezondheid is niet alleen de afwezigheid van ziekte. Gezond zijn is een toestand van volkomen welzijn. Om dit te realiseren zijn preventie en gezondheidsvoorlichting cruciaal. Maar dat is niet interessant voor de privésector omdat het voorkomen van ziektes minder winstgevend is dan ze te behandelen.

 

Publieke gezondheidszorg daarentegen, gebaseerd op solidariteit en gefinancierd door het collectief, is in staat om gratis gezondheidszorg te bieden. Door het accent op preventie te leggen, beantwoordt publieke gezondheidszorg aan de noden van de gemeenschap en biedt het een betere kwaliteit, toegankelijk voor iedereen.

 

Gezondheidszorg toegankelijk maken kan echt een belangrijk effect hebben: in Burundi bijvoorbeeld, daalde de sterfte van kinderen jonger dan 5 jaar sinds de invoering van gratis gezondheidszorg voor zwangere vrouwen met 43%.

 

Publieke gezondheidszorg: minder duur en efficiënter

Bovendien is publieke gezondheidszorg minder duur en efficiënter. Omdat een publiek systeem beantwoordt aan echte noden en niet aan commerciële belangen, maakt het een betere gezondheid voor iedereen mogelijk voor minder geld. Hoewel de uitgaven in gezondheidszorg bijna vier keer minder zijn dan die in de Verenigde Staten is de levensverwachting in beide landen min of meer dezelfde.

 

Gezondheid moet een gemeengoed blijven voor iedereen. Daarom ondersteunt Viva Salud sociale bewegingen die strijden voor gezondheid voor iedereen. Ze zijn noodzakelijk om publieke gezondheidszorg mogelijk te maken.

 

Coronavaccins moeten wereldwijd toegankelijk zijn voor iedereen

De ontwikkeling van en toegang tot het coronavaccin is een concreet voorbeeld dat het belang van een sterke publieke gezondheidszorg wereldwijd illustreert. Om de verspreiding van het coronavirus helemaal te stoppen, is het cruciaal dat een vaccin tegen COVID-19 een mondiaal publiek goed wordt. De controle over toegang, prijs, veiligheid en effectiviteit moet in publieke handen liggen zodat het recht op gezondheid voor iedereen gegarandeerd kan worden. Want, zo stelde António Guterres, secretaris-generaal van de Verenigde Naties het: “Geen enkel land is veilig en gezond totdat alle landen veilig en gezond zijn”.    

Daarom namen Zuid-Afrika en India binnen de Wereldhandelsorganisatie (WTO) het initiatief om het TRIPS-akkoord tijdelijk op te schorten zodat de Covid-19-vaccins en andere noodzakelijke medische voorzieningen sneller en op een veel grotere schaal ter beschikking kunnen worden gesteld van de hele wereldbevolking. TRIPS biedt een wereldwijde bescherming voor intellectuele eigendomsrechten, zoals patenten, en een mechanisme om overtredingen te bestraffen. Een opschorting van het akkoord maakt het mogelijk dat andere bedrijven dan de ontwikkelaars het vaccin kunnen produceren.

Samen met Viva Salud, WSM, FOS, Dokters van de Wereld, Oxfam-in-België en CNCD-11.11.11  vraagt 11.11.11 dat België en de EU het initiatief steunen en zich tegelijk inzetten voor meer internationale coördinatie van het onderzoek, de ontwikkeling en de verdeling van het vaccin. Lees de oproep.

 

Lees ook de gezamenlijke oproep van Viva Salud en 13 andere ngo’s en sociale bewegingen voor een doortastende internationale samenwerking en solidariteit inzake de toegang tot levensnoodzakelijke vaccins.

Defend the defenders: samen komen we op voor sociale bewegingen

Op 10 december vieren we sinds 1948 elk jaar de ondertekening van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Al sinds zo lang blijven sociale bewegingen en mensenrechtenverdedigers wereldwijd onze basisrechten verdedigen. Maar ze lopen ook wereldwijd gevaar. Daarom organiseren Solidagro en Viva Salud met een brede coalitie van vakbonden en niet-gouvernementele organisaties op 10 december de actie ‘Defend the Defenders’ om sociale bewegingen en mensenrechtenverdedigers te steunen.

Hoewel sociale bewegingen en mensenrechtenverdedigers in sommige landen al lang moeten afrekenen met repressie, verergerde deze tendens tijdens de coronapandemie in 2020. Het geweld tegen vertegenwoordigers van vakbonden, mensenrechtenorganisaties en milieubewegingen nam in heel wat landen toe. Ze zijn er het slachtoffer van intimidatie, pesterijen, valse beschuldigingen, onwettige arrestaties, ontvoeringen en zelfs moord.

 

Mensenrechtenverdedigers onder druk

Bernardo Caal Xol uit Guatemala werd meer dan twee jaar geleden aangehouden in zijn geboortestreek Cobán. In die streek bouwen, onder andere, Spaanse multinationals stuwdammen die het milieu aantasten en het grondgebied verwoesten. Bovendien leiden de multinationals het water om waardoor dorpen met een watertekort kampen. Bernardo organiseerde de lokale inheemse gemeenschap en werd daarom tot 7 jaar en 4 maanden opsluiting veroordeeld.

In het nabijgelegen Honduras betekent de bescherming van het milieu een gevaar voor eigen leven. Honduras is een van de meest dodelijke landen voor milieuactivisten. Volgens Global Witness werden sinds 2010 meer dan 120 activisten vermoord, anderen zitten in de gevangenis. 8 activisten van het dorp Guapinol zitten sinds 2015 in de gevangenis omwille van hun verzet tegen twee mijnbouwbedrijven die de waterbronnen voor duizenden mensen vergiftigen.

Colombia is het gevaarlijkste land ter wereld voor syndicalisten en mensenrechtenactivisten. In oktober werd de 18-jarige vakbondsactivist en mensenrechtenverdediger Jayder Quintana vermoord. Hij was lid van de vakbond Fensuagro. Sinds de ondertekening van het vredesakkoord tussen de Colombiaanse overheid en de FARC in 2016 werden meer dan 1.000 activisten vermoord.

De Filipijnse Zara Alvarez is een gezondheids- en mensenrechtenactiviste. Op 17 augustus 2020 werd Zara op brutale wijze vermoord omwille van haar inzet in haar gemeenschap. Verschillende Belgische ngo’s hebben deze zaak aangekaart bij de Filipijnse ambassadeur. Voorlopig zonder reactie.

Thierry Bodson, de huidige voorzitter van het ABVV werd maandag 23 november samen met zestien vakbondsleden door de correctionele rechtbank van Luik veroordeeld tot voorwaardelijke gevangenisstraffen en boetes van 600 tot 4.800 euro voor ‘kwaadwillige belemmering van het verkeer’. Deze veroordeling is verontrustend, en is geen alleenstaand feit. Twee jaar geleden werd Antwerpse voorzitter van het ABVV Bruno Verlaeckt veroordeeld omwille van een syndicale actie in de haven van Antwerpen. De veroordeling is een gevaarlijk precedent voor iedereen die collectieve actie onderneemt en criminaliseert zo sociale bewegingen.

 

Oproep voor de bescherming van mensenrechtenverdedigers en sociale bewegingen

Met hun actie roepen de organisatoren van Defend the Defenders de Belgische regering op om:

Mensenrechtenverdedigers en sociale bewegingen te beschermen, om te beginnen in België. Syndicalisten worden in België ontslagen of veroordeeld omwille van hun engagement, terwijl COVID-19 net aantoont hoe belangrijk het is om werknemers goed te beschermen. Daarnaast trad de politie bij recente protesten, voor en tijdens de coronapandemie, onnodig hardhandig op. Sociale bewegingen spelen een sleutelrol in de bescherming van werknemers en het bestendigen van mensenrechten.

Het op te nemen voor sociale bewegingen en mensenrechtenverdedigers wereldwijd. We verwijzen hier naar de dramatische mensenrechtensituatie in de Filipijnen, Colombia, Guatemala en Honduras, waar verschillende Belgische ngo’s en sociale bewegingen samenwerken met partnerorganisaties die onder zware druk staan. We vragen u deze ernstige situatie aan te kaarten bij de ambassadeurs van de respectievelijke landen.

Een coherent buitenlands beleid te voeren met betrekking tot de bescherming van mensenrechten. Zo vinden we het onaanvaardbaar dat België en de Europese Unie handelsverdragen afsluiten met landen als Colombia, waar activisten regelmatig worden vermoord, dat ons land handel voert met landen als Saudi-Arabië dat terrorisme financiert of samenwerking met Israëlische defensiebedrijven normaliseert. Dit zijn slechts enkele voorbeelden van de Belgische en Europese medeplichtigheid aan deze mensenrechtenschendingen.

Meer info: https://defendthedefenders2020.wordpress.com/

Inès, changemaker onder Palestijnse jongeren

Inès getuigenis laat zien hoe belangrijk het is voor Palestijnse jongeren om een actieve rol te spelen voor verandering, om betrokken te raken bij een beweging en om erkend te worden binnen de sociale beweging.

Mijn naam is Inès en ik ben 19 jaar oud. Ik ben student aan de Birzeit Universiteit voor Economie en ik ben ook lid van een studentenbeweging aan mijn universiteit.

 

Ik kom uit een geëngageerde familie. Mijn grote zus Lama bijvoorbeeld is actief bij “Radio No Frequency” die satirische radiopolitiek maakt over Palestina. Ze was al verschillende keren in Europa, ook in België, om het Europese publiek bewust te maken van de realiteit van de bezetting. Met haar als voorbeeld heb ik besloten me te engageren en me in te zetten voor de nationale bevrijding.

 

Ik heb verschillende trainingen gevolgd en deelgenomen aan verschillende vrijwilligersactiviteiten die de ngo Bisan organiseerde. Ik heb geleerd hoe ik me beter kan uitdrukken voor een publiek, hoe ik vergaderingen organiseer, hoe ik de problemen waar jongeren in mijn directe omgeving mee te maken hebben in kaart kan brengen en hoe ik ze kan mobiliseren om oplossingen te vinden.

 

In november 2018 nodigde Yasmine van Bisan mij uit om deel te nemen aan de Algemene Vergadering van de People’s Health Movement in Dakha, Bangladesh. Dat was een geweldige kans voor een jonge studente als ik, maar het maakte me ook trots op mezelf.

 

Yasmine vroeg me een workshop te geven over de gezondheidstoestand van Palestijnse politieke gevangenen. Dit onderwerp is belangrijk voor mij omdat ik veel jonge mensen ken die in administratieve detentie worden vastgehouden, sommigen van hen al jaren. Tijdens de workshop besefte ik dat veel mensen solidair zijn met Palestina en willen weten hoe ze ons recht op zelfbeschikking van bij hen kunnen steunen.

 

Uiteindelijk heeft mijn engagement in mijn beweging en mijn presentatie in Dakha me doen beseffen dat we als jonge mensen een enorm potentieel hebben om verandering te brengen in Palestina. Ik voel me er helemaal klaar voo